ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ข้อสอบ ภาค กข การบริหารงานในหน้าที่

ข้อสอบภาค กข การวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
การดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบริหารสินทรัพย์
ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.1 งานการเงิน
1.1.1 การเบิกเงิน
1.1.2 การจ่ายเงิน
1.1.3 การยืมเงิน
1.1.4 การรับเงิน
1.1.5 การเก็บรักษาเงิน
1.1.6 การนาเงินส่งคลัง
1.1.7 การกันเงิน
1.2 งานบัญชี
1.2.1 สมุดเงินสด/ใบสาคัญการลงบัญชีด้านรับ
1.2.2 สมุดเงินฝากธนาคาร/ใบสาคัญการลงบัญชีด้านรับ
1.2.3 สมุดเงินสด/ใบสาคัญการลงบัญชีด้านจ่าย
1.2.4 สมุดเงินฝากธนาคาร/ใบสาคัญการลงบัญชีด้านจ่าย
1.2.5 สมุดรายวันเงินรับ
1.2.6 สมุดรายวันเงินจ่าย
1.2.7 สมุดรายวันทั่วไป
1.2.8 ใบสาคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป
1.2.9 สมุดบัญชีแยกประเภท
1.2.10 การรับและการนาส่งเงิน
1.2.11 การลงทะเบียนคุมฎีกา
1.2.12 รายงานการเงิน

ที่มา / อ่านทั้งหมด / โหลดเอกสาร ได้ที่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อัพเดท / เรื่องใหม่

ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการ

1.¢èÒÇ»ÃСÒȨҡ ʾÃ. 2.¢èÒǨҡࢵ¾×é¹·ÕèµèÒ§æ

ข่าวประจำวัน

วิดีโอคลิปน่าสนใจ

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม
กลับหน้าหลัก