ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ข้อสอบ ภาค กข การบริหารงานในหน้าที่

ข้อสอบภาค กข การวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ภาค ก 6 การส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาค ก 6 การส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


โครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดกรอบโครงสร้าง
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ตามขอบข่ายภารกิจที่รับผิดชอบ
ดังแผนภูมิต่อไปนี้
โครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
str
str2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาท หน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับการจัดการและการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546ข้อ 1(5) มีอำนาจหน้าที่ พัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและกำกับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษและประสานส่งเสริมการจัดการศึกษาการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นของเขตพื้นที่การศึกษา
โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อ3 (6) (ก) ดังนี้
สำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและ
พัฒนา การดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตามข้อ 1(5) ข้อ 3(8) (ก)
ศึกษาวิเคราะห์ รูปแบบ และนวัตกรรมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและแสวงหา
ความร่วมมือ หรือทุนเพื่อการพัฒนารูปแบบและ​​นวัตกรรมในการจัดการศึกษา
และ(ข) ดำเนินการนำร่อง เพื่อให้สามารถนำรูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการ
ศึกษาพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติ​​​​​​​​​
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจหน้าที่จัดทำข้อเสนอ
นโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อเสนอนโยบายในการส่งเสริมและ
สนับสนุนเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
และประมวลข้อเสนอนโยบาย จัดสรร​งบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัวสำหรับผู้เรียน
การศึกษาโดยครอบครัว
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการจัดทำ
มาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกำหนด
หลักเกณฑ์การปรับใช้หลักสูตร และเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลาง​การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
สำนักเขตพื้นที่การศึกษา มีบทบาทหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ
การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553
มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ 3 (8) ประสานส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบ
ที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
นอกจากนี้ตามข้อ 5 การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา​พ.ศ. 2553 กำหนดให้มีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งมีอำนาจ
หน้าที่ (ข) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของบุคคล ครอบครัว
องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคม
อื่นและเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจะต้อง ประสานงาน และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับ
ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา ให้สามารถดำเนินการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้อย่าง
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ทั้งนี้กลุ่มส่งเสริมการจัดการการศึกษาและ
กลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จึงมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา​
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ
2) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ
ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัย
นักเรียน การพิทักษ์สิทธิ เด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
3) ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4) ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ
5) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข
และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
6) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์
7) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
8) ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
9) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร​
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน
3) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดผลและ
การประเมินผลการศึกษา
4) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
รวม ทั้งประเมินติดตาม และตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา
5) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
6) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
7) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
8) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย ​
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน​
2) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
3) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
4) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบริหารสินทรัพย์
5) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ
และงานบริหารสินทรัพย์
6) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมายตามอำนาจหน้าที่ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ​

อ่านทั้งหมด / โหลดเอกสารได้ที่  
 http://homeschool.innoobec.com/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3/

http://www.moe.go.th/moe/th/cms_group/detail.php?NewsID=383&Key=aca_articleฟรี...ข้อสอบออนไลน์ โดย ติวสอดอทคอม  (อ.นิกร)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อัพเดท / เรื่องใหม่

ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการ

1.¢èÒÇ»ÃСÒȨҡ ʾÃ. 2.¢èÒǨҡࢵ¾×é¹·ÕèµèÒ§æ

ข่าวประจำวัน

วิดีโอคลิปน่าสนใจ

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม
กลับหน้าหลัก