ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ข้อสอบ ภาค กข การบริหารงานในหน้าที่

ข้อสอบภาค กข การวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ภาค ข 23.31 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

ภาค ข 23.31   ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

อ้า่นทั้งหมด / โหลดเอกสารได้ที่ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๘๐ ง/หน้า ๑๐/๘ มิถุนายน ๒๕๕๒

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
ว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การลงทุน การหาประโยชน์
และการจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๒
                               

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๗) (๑๐) และมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงกำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การลงทุน การหาประโยชน์และการจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓  ในระเบียบนี้
สถานศึกษา หมายความว่า สถานศึกษาตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
กองทุน หมายความว่า กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
คณะกรรมการบริหารกองทุน หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
เลขาธิการ หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงาน หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อ ๔  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาการตามระเบียบนี้และมีอำนาจกำหนดวิธีปฏิบัติ ตลอดจนกำหนดแบบเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้

วัตถุประสงค์และการบริหารกองทุน
                               

ข้อ ๕  กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

ข้อ ๖  กองทุน ประกอบด้วย
(๑) เงินและทรัพย์สินที่โอนมาจากเงินกองทุนการศึกษาสำหรับคนพิการ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุนการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๓) เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔) เงินรายได้ที่ได้จากการออกสลากหรือการจัดกิจกรรม
(๕) ดอกผลและผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้
(๗) รายได้บางส่วนจากภาษีของสินค้าและบริการ ที่เป็นสาเหตุแห่งความพิการตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ ๗  คณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนองค์การคนพิการหนึ่งคนเป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจำนวนสิบเอ็ดคน ในจำนวนนี้ต้องเป็นผู้แทนองค์การคนพิการแต่ละประเภทอย่างน้อยเจ็ดคนเป็นกรรมการ และให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นกรรมการและเลขานุการ

ข้อ ๘  คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกองทุน รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการลงทุน การหาประโยชน์ และการจัดการกองทุน
(๒) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน เพื่อการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการ
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย

การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน
                               

ข้อ ๙  ให้สำนักงานเปิดบัญชีกองทุนไว้ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เรียกว่า กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

ข้อ ๑๐  เพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ให้สำนักงานเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๑๑  เงินที่ได้รับตามข้อ ๖ ในส่วนกลางให้นำฝากเข้าบัญชีกองทุนที่เปิด ณ ธนาคารในส่วนกลางตามข้อ ๑๐ ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ได้รับเงิน หากได้รับเงินในวันเดียวกันเกินกว่าหนึ่งหมื่นบาทให้นำฝากธนาคารอย่างช้าภายในวันทำการรุ่งขึ้นนับจากวันที่ได้รับเงิน
ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เปิดบัญชีไว้ที่ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ชื่อบัญชี กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ และให้นำเงินที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง ฝากเข้าบัญชีกองทุนที่เปิดไว้ ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ได้รับเงิน หากวันใดได้รับเงินเกินกว่าหนึ่งหมื่นบาท ให้นำฝากธนาคารอย่างช้าในวันทำการรุ่งขึ้น หรือโอนเข้าบัญชีกองทุนที่ส่วนกลางภายในระยะเวลาเช่นเดียวกัน

ข้อ ๑๒  การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ให้ใช้จ่ายภายใต้วัตถุประสงค์ข้อ ๕ เพื่อดำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) การให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้กู้ยืมเงินเพื่อจัดซื้อ จัดหา สิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
(๒) การให้ทุนการศึกษาหรือฝึกอบรมแก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
(๓) การจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ล่ามภาษามือ ผู้ช่วยเหลือคนพิการ สื่อส่งเสริมพัฒนาการสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
(๔) การบริหารและพัฒนาระบบการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
(๕) การสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
(๖) การดำเนินงานของกองทุน เช่น การบริหารกองทุน การหาประโยชน์ การติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุน
(๗) การใช้จ่ายในเรื่องอื่น ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

ข้อ ๑๓  ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป็นผู้สั่งจ่ายเงินกองทุน หลังจากคณะกรรมการบริหารกองทุนอนุมัติแล้ว

ข้อ ๑๔  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่ง การพัสดุหรือการปฏิบัติอื่นใดที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ในกรณีคณะกรรมการบริหารกองทุนยังมิได้กำหนด ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม

ข้อ ๑๕  ให้สำนักงานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีของกองทุนเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

การลงทุน การหาประโยชน์ และการจัดการกองทุน
                               

ข้อ ๑๖  ให้นำเงินกองทุนไปลงทุนหรือหาประโยชน์ ดังต่อไปนี้
(๑) ฝากไว้กับธนาคารของรัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
(๒) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล
(๓) ซื้อตราสารการเงินอื่นตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ
(๔) ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบ

ข้อ ๑๗  การบัญชีของกองทุน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และจัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนอย่างน้อยเดือนละครั้ง รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานประจำปีเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง
การปิดบัญชีให้กระทำปีละครั้ง โดยถือปีงบประมาณเป็นรอบปีบัญชี และให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทำงบการเงินพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบตามรูปแบบรายงานการเงินสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี เพื่อส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ เมื่อสำ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้วให้คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งสำเนางบการเงินดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณเพื่อทราบต่อไป

ข้อ ๑๘  เพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบการเงินในภาพรวมของสำนักงาน และงบการเงินในภาพรวมของแผ่นดิน ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนนำข้อมูลเกี่ยวกับการบัญชีของกองทุนเข้าระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อ ๑๙  ให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงินและการบัญชีกองทุนและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง

ข้อ ๒๐  ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี แล้วทำรายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
อ่านสรุป / เข้าห้องสอบออนไลน์ ฟรี ได้ที่

www.tuewsob.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อัพเดท / เรื่องใหม่

ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการ

1.¢èÒÇ»ÃСÒȨҡ ʾÃ. 2.¢èÒǨҡࢵ¾×é¹·ÕèµèÒ§æ

ข่าวประจำวัน

วิดีโอคลิปน่าสนใจ

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม
กลับหน้าหลัก