ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ข้อสอบ ภาค กข การบริหารงานในหน้าที่

ข้อสอบภาค กข การวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือ  หน่วยตรวจสอบภายใน

แบบฟอร์มการวิเคราะห์งาน  ของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน / เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บุคคล /
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ก)
ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน
1.งานตรวจสอบภายใน  สพท.และสถานศึกษา  ประกอบด้วย
    1.1  งานประเมินระบบการควบคุม
ภายในและประเมินความเสี่ยง  แยกงานย่อยได้ดังนี้
            1.1.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายใน
            1.1.2 งานประเมินความเสี่ยง 
     1.2  งานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ความเชื่อมั่น แยกตามประเภทงานตรวจ ได้ดังนี้
1.2.1         การตรวจสอบทางการเงิน
(Financial Audit)
1.2.2         การตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ     (Compliance Audit)
1.2.3                       การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
(Operational Audit)
1.2.4                       การตรวจสอบผลการ
ดำเนินงาน(Performance  Audit)
1.2.5                       การตรวจสอบสารสนเทศ
(Information Technology Audit)
1.2.6         การตรวจสอบการบริหาร
(Management Audit)
  1.3  งานให้คำปรึกษา

1.หน่วยตรวจสอบภายใน รับนโยบายจากผอ.สพป. / สพม. และจากผลการประเมินความเสี่ยงของสพท.และสถานศึกษา  เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี  
2.หน่วยตรวจสอบภายในนำเสนอแผนการตรวจสอบประจำปี  ให้ผอ.สพป. / สพม. พิจารณาอนุมัติ  และเมื่อได้รับการอนุมัติแผนแล้ว  สำเนาแผนการตรวจสอบแจ้งให้สพฐ.ทราบ
3.จัดทำแผนการปฏิบัติงาน(Engagement Plan) ของกิจกรรมงานตรวจสอบที่กำหนดในแผนการตรวจสอบ  พร้อมจัดทำแนวการตรวจสอบ ให้ตอบสนองกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมงานตรวจสอบที่แผนกำหนด   และกำหนดเครื่องมือกระดาษทำการที่จำเป็นใช้ในการตรวจสอบให้พร้อมก่อนลงมือตรวจสอบตามระยะเวลาที่แผนกำหนด    
4. ปฏิบัติงานตรวจสอบ   ตามแนวทางของแนวการตรวจสอบที่กำหนดไว้ พร้อมจัดเก็บข้อมูลที่ตรวจสอบได้ไว้ในกระดาษทำการที่เกี่ยวข้อง   และสรุปผลการตรวจสอบ
5. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข เสนอให้ผอ.สพป. / สพม. ทราบและพิจารณาสั่งการ
6. ติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ  หรือตามที่ผอ.สพป. / สพม. สั่งการ
สพท./สถานศึกษา
(ข)
ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการเปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด
(ค)
ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
(ง)
ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด
2 .งานบริหารการตรวจสอบ 
    2.1 งานวางแผนการตรวจสอบภายใน
    2.2 งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
3. งานธุรการและสารสนเทศ  
        

1.สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้เข้าใจถึงรายละเอียดงาน ระบบงาน และผู้เกี่ยวข้อง
2.ประเมินผลระบบการควบคุมภายในเพื่อพิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่
3.ประเมินความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่อาจทำให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
4.ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายในว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปัญหาอุปสรรคอย่างไร
5.วางแผนการตรวจสอบ (Audit Universe และ Audit Plan) เพื่อกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานตรวจสอบและแนวทางการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพายิ่งขึ้น
6.วางแผนการปฏิบัติงาน(Engagement Plan) เพื่อให้การปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องครอบคลุมประเด็นการตรวจที่มีความสำคัญ
7. การจัดระบบข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ โดยการดำเนินงานทางธุรการและสารสนเทศ
สพท./สถานศึกษา
(จ)
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
งานตรวจสอบพิเศษ  (Special Audit)
  
การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)
1) สำรวจข้อมูลเบื้องต้นตามประเด็นข้อร้องเรียน/ข้อสงสัยที่จะส่อไปในทางทุจริต
2) กำหนดประเด็นและผู้เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ตรวจสอบ
3) ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐาน เอกสาร รวมถึงถ้อยคำของผู้เกี่ยวข้อง
4) วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเปรียบเทียบกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5) รายงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สพท./สถานศึกษา

  ทั้งนี้  Flow Chart  ภารกิจงานของหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังแนบ

ที่มา / อ่านทั้งหมด / โหลดเอกสาร ได้ที่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อัพเดท / เรื่องใหม่

ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการ

1.¢èÒÇ»ÃСÒȨҡ ʾÃ. 2.¢èÒǨҡࢵ¾×é¹·ÕèµèÒ§æ

ข่าวประจำวัน

วิดีโอคลิปน่าสนใจ

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม
กลับหน้าหลัก