ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ข้อสอบ ภาค กข การบริหารงานในหน้าที่

ข้อสอบภาค กข การวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ภาค ข 23.38 การประดับธงชาติ

ภาค ข 23.38 การประดับธงชาติ

               การปฏิบัติเกี่ยวกับธงชาติไทย ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศใน ราชอาณาจักร พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤษภาคม 2546 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 กรกฎาคม 2546 ได้กําหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติที่สําคัญ ดังนี้ 1. ขนาดและสีธงชาติมีขนาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 6 ส่วน ยาว 9 ส่วน ด้านกว้าง แบ่งเป็น 5 แถบ ตลอดความยาวของผืนธง ตรงกลางเป็นแถบสีนํ้าเงินแก่ กว้าง 2 ส่วน ต่อจากแถบสีนํ้า เงินแก่ออกไปทั้งสองข้างเป็นแถบสีขาวกว้างข้างละ 1 ส่วน ต่อจากแถบสีขาวออกไปทั้งสองข้างเป็นแถบ สีแดงกว้างข้างละ 1 ส่วน 2. การแสดงธงชาติหมายความว่า การที่บุคคลหรือคณะบุคคลได้ทําหรือสร้างให้ปรากฏเป็น รูปร่างไม่ว่าจะเป็น วัตถุ รูป ภาพ หรือสสาร ที่มีลักษณะเป็นสีที่มีความหมายถึงธงชาติหรือแถบสีธง ชาติ 3. ลักษณะธงชาติที่นํามาใช้ธงชาติที่จะนํามาใช้ ชัก หรือแสดง ต้องมีสภาพดีเรียบร้อย ไม่ขาด วิ่น และสีไม่ซีดจนเกินควร 4. ขนาดเสาธงและผืนธงชาติเสาธงชาติจะมีขนาดสูง ตํ่า ใหญ่หรือเล็กเพียงไร ควรจะอยู่ ณ ที่ ใด และจะใช้ผืนธงขนาดเท่าใดนั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือผู้ปกครอง สถานที่หรือเอกชนผู้ครอบครองอาคารสถานที่จะพึงพิจารณาให้เหมาะสมเป็นสง่างามแก่อาคารสถานที่ นั้นๆ 5. การประดับธงชาติและกําหนดเวลาชักธงชาติขึ้นและลง 5.1 เพื่อสร้างความรู้สึกนิยมและภาคภูมิใจในความเป็นชาติอีกทั้งเป็นการเผยแพร่ธงชาติให้ เป็นที่ปรากฏชินตาแก่ผู้พบเห็น คณะรัฐมนตรีได้กําหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ของรัฐประดับธงชาติไว้ในสถานที่อันควร ในบริเวณที่ทําการทุกวันและตลอดเวลา สําหรับภาคเอกชน และบ้านเรือนประชาชนโดยทั่วไปก็ให้อนุโลมดําเนินการไปในแนวทางเดียวกัน 5.2 นอกเหนือจากข้อ 5.1 ถ้าต้องมีการชักธงชาติขึ้นและลง ณ สถานที่ หรือบริเวณใด โดยปกติ ให้เป็นไปตามกําหนดเวลาดังต่อไปนี้ 5.2.1 ชักขึ้นเวลา 08.00 นาฬิกา 5.2.2 ชักลงเวลา 18.00 นาฬิกา 5.3 สถานที่และยานพาหนะของฝายทหาร ่ การชักธงชาติขึ้นและลงให้ปฏิบัติตามระเบียบหรือ ข้อบังคับของทหาร 5.4 เรือเดินทะเล การชักธงชาติขึ้นและลง ให้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเรือ 5.5 สถานที่ราชการพลเรือน ถ้าในบริเวณเดียวกันมีสถานที่ราชการหลายแห่งจะสมควรชักธง ชาติ ณ ที่ใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานผู้ปกครองสถานที่นั้น ๆ 5.6 สถานที่ราชการฝายพลเรือนที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐาน ่ การชักธงชาติโดยการจัดตั้งเสาธง ชาติต่างหากจากตัวอาคาร ให้ได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการพระราชวัง 5.7 สถาบันการศึกษาในสังกัดหรือในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ชักธงชาติตาม ระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 5.8 เรือเดินในลํานํ้า ถ้าจะชักธงชาติให้ชักไว้ที่ท้ายเรือ 5.9 ที่สาธารณสถานและสถานที่ของเอกชน ถ้าจะชักธงชาติให้ปฏิบัติตามระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีโดยอนุโลม 6. วิธีการชักธงชาติ 6.1 ผู้มีหน้าที่ชักธงชาติ ต้องแต่งกายเรียบร้อย 6.2 เมื่อใกล้กําหนดเวลาชักธงขึ้น ให้เตรียมธงชาติผูกติดกับสายเชือกทางด้านขวาของผู้ชักธง ให้เรียบร้อย 6.3 เมื่อถึงกําหนดเวลา ให้คลี่ธงชาติออกเต็มผืน แล้วดึงเชือกให้ธงชาติขึ้นช้า ๆ ด้วยความ สมํ่าเสมอ จนถึงสุดยอดเสาธง แล้วจึงผูกเชือกไว้ให้ตึง ไม่ให้ธงลดตํ่าลงมาจากเดิม 6.4 เมื่อชักธงลงให้ดึงเชือกให้ธงชาติลงช้า ๆ ด้วยความสมํ่าเสมอ และสายเชือกตึงจนถึงระดับ เดิมก่อนชักขึ้น 6.5 ในกรณีที่มีการบรรเลงเพลงเคารพหรือมีสัญญาณให้การชักธงขึ้นและลง จะต้องชักธงชาติ ขึ้นและลงให้ถึงจุดที่สุด พร้อมกับจบเพลงหรือสัญญาณนั้นๆ 7. วันพิธีสําคัญที่ต้องชักธงและประดับธงชาติ7.1 วันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 1 วัน 7.2 วัน มาฆบูชา 1 วัน 7.3 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรม ราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 1 วัน 7.4 วันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 1 วัน 7.5 วันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 1 วัน 7.6 วันพืชมงคล 1 วัน 7.7 วันวิสาขบูชา 1 วัน 7.8 วันอาสาฬหบูชา 1 วัน 7.9 วัน เข้าพรรษา 1 วัน 7.10 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 1 วัน 7.11 วันสหประชาชาติ วันที่ 24 ตุลาคม 1 วัน 7.12 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5, 6 และ 7 ธันวาคม 3 วัน 7.13 วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 ธันวาคม 1 วัน นอกจากนี้สุดแต่ทางราชการจะประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราว ส่วนงานพิธีอื่นๆ ตามประเพณีนิยม หากจะชักธงและประดับธงชาติก็ทําได้แต่ต้องทําด้วยความเคารพ 8. การลดธงชาติครึ่งเสา การลดธงชาติครึ่งเสากรณีใด เป็นเวลาเท่าใด ทางราชการจะประกาศ ให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา การลดธงชาติครึ่งเสาจะกระทําในกรณีที่ประมุขหรือ บุคคลสําคัญของประเทศต่างๆ เสียชีวิต โดยปกติทางราชการจะประกาศให้ลดธงชาติครึ่งเสาทั่ว ราชอาณาจักรเป็นเวลา 3 วัน การลดธงชาติครึ่งเสาให้ปฏิบัติการเหมือนการชักธงขึ้นเช่นปกติแต่เมื่อธง ถึงยอดเสาแล้วจึงลดลงให้อยู่ในระดับความสูงประมาณ 2 ใน 3 ส่วนของความสูงของเสาธงนั้น และเมื่อ จะชักธงลงให้ชักธงขึ้นจนถึงยอดเสาก่อน แล้วจึงชักธงลงเช่นเดียวกับเรื่องวิธีการชักธงชาติ 9. การทําความเคารพธงชาติ 9.1 เมื่อมีการชักธงชาติขึ้นและลง ให้แสดงความเคารพโดยการยืนตรง หันไปทางเสาธง อาคาร หรือสถานที่ที่มีการชักธงชาติขึ้นและลง จนกว่าจะเสร็จการ 9.2 ในกรณีที่ได้ยินเพลงชาติหรือสัญญาณการชักธงชาติจะเห็นหรือไม่เห็นการชักธงชาติก็ตาม ให้แสดงความเคารพโดยหยุดนิ่งในอาการสํารวม จนกว่าการชักธงชาติหรือเสียงเพลงชาติ หรือสัญญาณ การชักธงชาติจะสิ้นสุดลง 10. การดูแลรักษาธงชาติ 10.1 ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานผู้ปกครองอาคารสถานที่ราชการหรือสถานที่ทํา การของหน่วยงานของ รัฐและเอกชนผู้ครอบครองอาคารสถานที่ที่มีการใช้การชักหรือการแสดงธงชาติ กวดขันดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบโดย เคร่งครัด 10.2 ให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้การชัก หรือการแสดงธงชาติเก็บ รักษาธงชาติไว้ด้วยความเคารพในสถานที่และที่เก็บอัน สมควร 10.3 การเชิญธงชาติจากที่เก็บรักษาเพื่อนําไปใช้ ชัก หรือแสดง ในกรณีที่ธงชาติเป็นผืนผ้าให้ เชิญไปในสภาพที่พับเรียบร้อย และด้วยอาการเคารพเมื่อถึงทีที่จะใช้หรือแสดงจึงคลี่ธงออกเพื่อใช้หรือ แสดง ต่อไป 10.4 การเชิญธงชาติจากที่ที่ใช้ ชัก หรือแสดง ไปเก็บไว้ ณ ที่เก็บรักษา ให้ดําเนินการใน ลักษณะเดียวกับที่กําหนดไว้ในข้อ 10.3 11. การประดับธงชาติคู่หรือร่วมกับธงอื่น 11.1 การประดับธงชาติคู่หรือร่วมกับธงอื่น ยกเว้นธงพระอิสริยยศจะต้องไม่ให้ธงชาติอยู่ใน ระดับตํ่ากว่าธงอื่นๆ และโดยปกติให้จัดธงชาติอยู่ที่เสาธงแรกด้านขวา (เมื่อมองดูออกมาจากภายใน หรือจุดของสถานที่ที่ใช้ชัก แสดง หรือประดับธงเป็นหลัก) 11.2 การประดับธงชาติคู่กับธงอื่นในงานพิธีซึ่งมีแท่นหรือมีที่สําหรับประธาน ให้จัดธงชาติอยู่ ด้านขวาของแท่นพิธีและธงอื่นอยู่ด้านซ้าย 11.3 การประดับธงชาติคู่กับธงอื่น เมื่อรวมกับธงชาติแล้วเป็นจํานวนคี่ ให้ธงชาติอยู่กลาง 11.4 การประดับธงชาติคู่กับธงอื่น เมื่อรวมกับธงชาติแล้วเป็นจํานวนคู่ ให้ธงชาติอยู่กลาง ด้านขวา 12. การประดับธงชาติคู่หรือร่วมกับพระพุทธรูปหรือพระบรมรูป การประดับธงชาติร่วมกับ พระพุทธรูปและพระบรมรูปในพิธีการต่างๆ ให้จัดธงชาติอยู่ด้านขวาของพระพุทธรูป พระบรมรูปอยู่ ด้านซ้าย 13. การประดับธงชาติคู่หรือร่วมกับธงของต่างประเทศ 13.1 การประดับธงชาติคู่หรือร่วมกับธงของต่างประเทศ จะต้องเป็นไปในลักษณะที่เท่าเทียมกัน เช่น ขนาดและสีของธง และความสูงตํ่าของธง เป็นต้น 13.2 ถ้าประดับหรือชักธงของต่างประเทศประเทศเดียว ต้องให้ธงชาติอยู่ด้านขวาของธง ต่างประเทศ 13.3 ถ้าประดับธงของต่างประเทศเกินกว่าหนึ่งประเทศ เมื่อรวมกับธงชาติแล้วเป็นจํานวนคี่ ให้ ธงชาติอยู่ตรงกลาง 13.4 ถ้าประดับธงของต่างประเทศเกินกว่าหนึ่งประเทศ เมื่อรวมกับธงชาติแล้วเป็นจํานวนคู่ ให้ ธงชาติอยู่กลางด้านขวา 13.5 การประดับธงชาติในสถานที่ หรือมีข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือประเทศภาคีกําหนดไว้ เป็นอย่างอื่น เช่น ให้ใช้เรียงตามลําดับอักษร หรือเรียงตามลําดับการเป็นสมาชิก ก็ให้ปฏิบัติตาม ข้อตกลงนั้น 13.6 การประดับธงชาติในการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ โดยปกติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสมาคมกีฬาระหว่างประเทศ หรือตามหลักสากลที่ยอมรับกันในนานาอารยประเทศ 13.7 การประดับธงชาติคู่กับธงของต่างประเทศสําหรับรถยนต์ให้ปกธงชาติไว้ทางด้านขวา และ ั ธงของต่างประเทศไว้ทางด้านซ้าย 13.8 ยานพาหนะอื่นให้ใช้ทํานองเดียวกับข้อ 13.7 เว้นแต่การประดับบนเรือให้เป็นไปตามธรรม เนียมประเพณีของชาวเรือ 14. การใช้ธงชาติกับผู้เสียชีวิต 14.1 การใช้ธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิให้ใช้กับบุคคล ดังต่อไปนี้14.1.1 ประธานองคมนตรี14.1.2 ประธานรัฐสภา 14.1.3 นายกรัฐมนตรี14.1.4 ประธาน ศาลฎีกา 14.1.5 ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์14.1.6 ผู้ที่ เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่สู้รบหรือต่อสู้หรือช่วยเหลือการสู้รบ หรือต่อสู้ หรือเนื่องจากการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือราชการในการป้ องกันอธิปไตย หรือรักษาความสงบเรียบร้อยของ ประเทศ หรือปราบปรามการกระทําผิดต่อความมั่นคงของรัฐ หรือปราบปรามการกระทําความผิดต่อองค์ พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์14.1.7 ผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากได้ แสดงความกล้าหาญ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ให้เป็นประโยชน์อย่างสําคัญแก่ทางราชการ โดยไม่เกรงภัยอัน จะเกิดแก่ชีวิตของตน 14.1.8 บุคคลนอกจากข้อ 14.1.1 – 14.1.7 และเป็นผู้ที่ทางราชการเห็นสมควร 14.2 บุคคลตามข้อ 14.1.1 – 14.1.4 ต้องเป็นผู้เสียชีวิตในขณะดํารงตําแหน่ง 15. การใช้ธงชาติคลุมศพ การใช้ธงชาติคลุมศพ ให้ใช้ในกรณี ดังนี 15.1 ในพิธีรับพระราชทานนํ้าอาบศพหรือพิธีรดนํ้าศพ 15.2 ในพิธีปลงศพตามประเพณีของทหารเรือ 15.3 ในระหว่างการเคลื่อนย้ายศพเพื่อประกอบ พิธีทางศาสนา 16. การใช้ธงชาติคลุมหีบศพ หรืออัฐิการใช้ธงชาติคลุมหีบศพหรืออัฐิ ให้ใช้ในกรณี ดังนี้16.1 เมื่อเชิญหรือเคลื่อนย้ายศพหรืออัฐิเพื่อประกอบพิธีรับพระราชทานนํ้าอาบศพ รดนํ้าศพ หรือบําเพ็ญ กุศลตามพิธีทางศาสนา 16.2 ในระหว่างการประกอบพิธีทางศาสนา 16.3 ในระหว่างการตั้งศพเพื่อรับ พระราชทานเพลิงศพประกอบการฌาปนกิจ หรือเคลื่อนย้ายศพไปประกอบพิธีฝั ง 17. วิธีการใช้ธงชาติคลุมศพหรือหีบศพ 17.1 ปกติให้ใช้คลุมตามความยาวของธง โดยให้ด้าน ต้นของผืนธงอยู่ทางส่วนศีรษะของศพ และจะต้องปฏิบัติไม่ให้เป็นการเสื่อมเสียเกียรติแก่ธงชาติ17.2 ห้ามมิให้วางสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงบนธงชาติที่คลุมศพหรือหีบศพ 17.3 เมื่อจะรับพระราชทานนํ้าอาบศพ บรรจุ หรือฝั งศพ ประชุมเพลิงศพตอนเผาจริงให้เชิญธงชาติที่คลุมศพหรือหีบศพพับเก็บให้เรียบ ร้อย โดยมิให้ ส่วนหนึ่งส่วนใดของธงสัมผัสพื้น 17.4 ผู้ได้รับพระราชทานโกศหรือหีบหลวงประกอบเกียรติยศศพอยู่ แล้ว ถ้ามีสิทธิใช้ธงชาติคลุมศพด้วย ให้กระทําได้โดยวิธีเชิญธงชาติในสภาพที่พับเรียบร้อยใส่พานตั้งไว้ เป็น เกียรติยศ ที่หน้าที่ตั้งศพเช่นเดียวกับการตั้งเครื่องยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่ต้องไม่ตํ่ากว่า เครื่องยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์17.5 ห้ามใช้ธงชาติหรือแถบสีธงชาติคลุมทับหรือตกแต่งโกศหรือ หีบศพที่พระราชทาน ประกอบเกียรติยศศพ 18. การแสดงธงชาติที่สินค้า การแสดงธงชาติไว้ที่สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าใดๆ ที่มิได้มีลักษณะเป็นการเหยียดหยามต่อธงชาติประเทศไทยหรือชาติไทย ให้ ทําได้ในกรณีดังต่อไปนี้18.1 เป็นการแสดงธงชาติที่กระทําโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน อื่นของรัฐ 18.2 เป็นการแสดงธงชาติที่กระทําโดยเอกชน เพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์โดยได้รับความ เห็นชอบจากส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วแต่ กรณีโดยหลักเกณฑ์และวิธีการขอความเห็นชอบให้เป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์หรือ กระทรวง อุตสาหกรรมประกาศกําหนด 18.3 เป็นการแสดงธงชาติที่กระทําโดยเอกชนในกรณีอื่นๆ ตามที่ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธงจะประกาศกําหนด 19. การกระทําอันเป็นการเหยียดหยามหรือไม่สมควรต่อธงชาติ19.1 การกระทําอันเป็นการ เหยียดหยามต่อธงชาติ ได้แก่ การกระทําต่อธงชาติรูปจําลองของธงชาติ หรือแถบสีธงชาติด้วยเจตนา เหยียดหยามประเทศชาติ เช่น ฉีกทําลาย ถ่มนํ้าลายรด ใช้เท้าเหยียบ วางเป็นผ้าเช็ดเท้า ซึ่งเป็นการ แสดงความดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามชาติไทย 19.2 การกระทําที่ไม่สมควรต่อธงชาติ รูปจําลองของธง ชาติหรือแถบสีธงชาติ เช่น 19.2.1 การประดิษฐ์รูป ตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมายอื่นในผืนธงรูป จําลองของธง หรือแถบสีของธง 19.2.2 การใช้ ชัก หรือแสดงธง รูปจําลองของธง หรือแถบสีของธงอันมี ลักษณะตามข้อ 19.2.1 19.2.3 การใช้ ชัก หรือแสดงธง รูปจําลองของธง หรือแถบสีของธงไว้ ณ สถานที่หรือวิธีอันไม่สมควร 19.2.4 การประดิษฐ์ธง รูปจําลองของธง หรือแถบสีธงไว้ ณ ที่หรือสิ่งใดๆ โดยไม่สมควร 19.2.5 แสดงหรือใช้สิ่งใด ๆ ที่มีรูปธง รูปจําลองของธง หรือแถบสีธงอันมีลักษณะตามข้อ 19.2.4 20. โทษ การกระทําการต่อธงชาติโดยไม่ให้ความเคารพ มีความผิดและต้องรับโทษตาม กฎหมาย ดังนี้20.1 กระทําการใดๆ ต่อธง หรือเครื่องหมายอื่นใด อันมีความหมายถึงรัฐ เพื่อเหยียด หยามประเทศชาติต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 118 แห่งประมวลกฎหมายอาญา) 20.2 กระทําการใดๆ ที่ไม่สมควรต่อธงชาติ รูปจําลองของธง ชาติหรือแถบสีของธงชาติ ตามข้อ 19.2.1 – ข้อ 19.2.5 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่ เกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 53 แห่ง พ.ร.บ. ธง พ.ศ. 2522)

ที่มา / อ่านทั้งหมด / โหลด ได้ที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อัพเดท / เรื่องใหม่

ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการ

1.¢èÒÇ»ÃСÒȨҡ ʾÃ. 2.¢èÒǨҡࢵ¾×é¹·ÕèµèÒ§æ

ข่าวประจำวัน

วิดีโอคลิปน่าสนใจ

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม
กลับหน้าหลัก