ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ข้อสอบ ภาค กข การบริหารงานในหน้าที่

ข้อสอบภาค กข การวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

คู่มือ  กลุ่มอำนวยการ สพฐ.

             พระราชบัญญัติการศึกษาแห_งชาติ พ.. 2542 และที่แก_ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .. 2545หมวด 5มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.. 2546และที่แก_ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ..2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได_กำหนดให_มีการแบ_เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได_ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให_มีสำนักงานเขตพ_นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จำนวน42 เขต และได_ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ_งส_วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ_งส_วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป; 8กลุ_ม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ_งส_วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเป; 7 กลุ_ม และเพื่อให_การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเป;นไปอย_างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได_จัดทำ คู_มือการปฏิบัติงานของทุกกลุ_ม ขึ้นสำหรับ คู_มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู_มือขั้นตอน การปฏิบัติงานของกลุ_มอำนวยการซึ่งได_จาการวิเคราะหCอำนาจ หน_าที่ ตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ_าด_วยการแบ_งส_วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด_วย งานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานช_วยอำนวยการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล_อม งานยานพาหนะ งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานประสานงาน งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ งานประชาสัมพันธงานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และงานอื่นๆที่ได_รับมอบหมาย
               ดังนั้น เพื่อให_ไดคู_มือปฏิบัติงานกลุ_มอำนวยการฉบับนี้ และสามารถนำไปใช_เป;นคู_มือในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานที่มีประสิทธิภาพจึงต_องอาศัย การวิพากษตรวจสอบแก_ไขจากผู_ที่มีความรูความเชี่ยวชาญ ในแต_ละงาน เพื่อให_คู_มือมีความถูกต_องสมบูรณCและครอบคลุมภารกิจงาน ต_อไป
                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณคณะทำงานที่ดำเนินการจัดทำคู_มือการปฏิบัติงานกลุ_มอำนวยการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และคณะผู_วิพากษCคู_มือจากภูมิภาคต_าง ๆ ไวณ โอกาสนี้
              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่มา / โหลดเอกสารทั้งหมด ได้ที่  
https://drive.google.com/file/d/0B7vkauIv87AxYk5UYVRYZy04c2M/view
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อัพเดท / เรื่องใหม่

ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการ

1.¢èÒÇ»ÃСÒȨҡ ʾÃ. 2.¢èÒǨҡࢵ¾×é¹·ÕèµèÒ§æ

ข่าวประจำวัน

วิดีโอคลิปน่าสนใจ

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม
กลับหน้าหลัก