ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ข้อสอบ ภาค กข การบริหารงานในหน้าที่

ข้อสอบภาค กข การวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือ  กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  โดย สพฐ.

          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด  5  มาตรา  39  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553  มาตรา  8  มาตรา  34  วรรคสอง ได้กำหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ออกเป็น 8 กลุ่ม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา  ออกเป็น 7 กลุ่ม   
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
          สำหรับ คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีบทบาท อำนาจ หน้าที่สำคัญ 8 ประการ ซึ่งเกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา  การนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จากการวิเคราะห์  บทบาท อำนาจ หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดเป็นภาระงาน
          ดังนั้น  เพื่อให้คู่มือปฏิบัติงาน นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ฉบับนี้ สามารถนำไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงต้องอาศัยการวิพากษ์จากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ภาระงานมีความครอบคลุม ถูกต้อง  และชัดเจน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขอขอบคุณคณะทำงานที่ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และคณะผู้วิพากษ์จากภูมิภาคต่าง ๆ  ไว้  ณ  โอกาสนี้


ที่มา / อ่านทั้งหมด / โหลดเอกสารได้ที่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อัพเดท / เรื่องใหม่

ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการ

1.¢èÒÇ»ÃСÒȨҡ ʾÃ. 2.¢èÒǨҡࢵ¾×é¹·ÕèµèÒ§æ

ข่าวประจำวัน

วิดีโอคลิปน่าสนใจ

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม
กลับหน้าหลัก